Odjel za srednje strucno obrazovanje
Ministries and VET institutions
Social partners

Obrazovanje u EU

Generalni Direktorat za obrazovanje i kulturu Evropske komisije

Pristup Generalnom Direktoratu za obrazovanje i kulturu Evropske komisije. Zadatak Direktorata za obrazovanje je da pojača i promoviše cjeloživotno učenje, lingvističke i kulturološke različitosti,mobilnost i angažman evropskih građana, posebno mladih.

Link

Glavna politika inicijativa i rezultati

Pregled i linkovi za glavnu politiku inicijativa i rezultata, koji proizilaze iz rada Evropske komisije na polju obrazovanja i obuke počevši od Vijeća Evrope , Lisabon, mart, 2000. godine. Oni tvore dio integralnog okvira 'Obrazovanje & obuka 2010'. Pregled se redovno ažurira!

Link

Doprinos obrazovanja i obuke takozvanoj Lisabonskoj strategiji, datiranoj 2000.. “Unija mora postati najkonkurentnija i najdinamičnija ekonomija bazirana na znanju, sposobna za održiv ekonomski rast, sa više i sa boljim poslovima i sa većom socijalnom kohezijom” (Vijeće Evrope, Lisabon, mart, 2000.):
Da bi se ovaj ambiciozan cilj postigao, predsjednici država i vlada su zahtijevali “ne samo radikalnu transformaciju evropske ekonomije, već i izazovni program za modernizaciju socijalnog staranja i sistema obrazovanja". 2002., godine su naglasili da Evropa do 2010., godine treba da postane svjetski lider u smislu kvaliteta svog sistema obrazovanja i obuke.
Da bi to bilo moguće potrebna je fundamentalna transformacija obrazovanja i obuke širom Evrope. Ovaj proces promjena će se izvršiti u svakoj zemlji, u skladu sa nacionalnim kontekstom i tradicijom i napredovat će kroz saradnju među zemljama članicama na evropskom nivou, kroz razmjenu iskustava, stremeći zajednički prema istom cilju i učeći na najboljim rezultatima (takozvani "otvoreni metod koordinacije - open method of co-ordination")

Link

Portali DG obrazovanje i kultura

Jednostavno uključenje na 4 portala - DG Obrazovanje i kultura: E-learning, Europass, Ploteus i eTwinning.

Link