Odjel za srednje strucno obrazovanje
Sekcija Ministarstva
Sekcija Partneri

Kopenhagenski proces

Prethodne aktivnosti

Šta je kopenhagenski proces?
Prva faza: razvoj zajedničkih principa i instrumenata
Kopenhagenskim procesom je pokrenut doprinos Stručnom obrazovanju i obuci (VET) prema izazovima identifikovanim u Lisabonskoj strategiji. U Kopenhagenskoj deklaraciji , usvojenoj 30.novembra 2002., ministri odgovorni za stručno obrazovanje i obuku u zemljama članicama, zemljama kandidatima, EFTA-EEA zemljama, evropski socijalni partneri i Evropska komisija su dogovorili prioritete i strategije za proces. Njihov glavni cilj je promocija međusobnog povjerenja, transparentnosti i priznavanja kompetencija i kvalifikacija u cilju povećanja mobilnosti i olakšavanje pristupa cjeloživotnom učenju.

Identifikovana su četiri prioriteta za povećanu evropsku saradnju u oblasti VET-a:

 • ojačavanje evropske dimenzije;
 • unapređenje transparentnosti, i sistema informisanja i usmjeravanja;
 • priznavanje kompetencija i kvalifikacija;
 • promovisanje osiguranja kvaliteta.

Dvije godine nakon Kopenhagena, Obrazovno vijeće je postiglo politički dogovor o brojnim konkretnim rezultatima, posebno o rezoluciji o usmjeravanju tokom života, principima identifikacije i vrednovanja neformalnog učenja, zajedničkog okvira za osiguranje kvaliteta u VET-u i EUROPASS - ovog jedinstvenog okvira za transparentnost kvalifikacija i kompetencija.

Mastrihtska studija, decembar 2004.
Prva rasprava o procesu je održana 14.decembra 2004. na ministarskom nivou, u Mastrihtu, gdje je istaknuto da je učinjen značajan progres.Na osnovu Zaključaka Obrazovnog vijeća, usvojenih 15.novembra 2004., Maastricht Communiqué je uspostavio je prioritete za slijedeće faze progresa. Maastricht Communiqué je povezao Kopenhagenski proces čvršće sa "Programom Obrazovanja i obuke do 2010." i po prvi put uspostavio nacionalne (državne ) prioritete:

 • Podizanje svijesti, implementacija i korištenje dogovorenih  instrumenata;
 • Povećanje javnog / privatnog investiranja, uključujući podsticaje za obuke kroz sisteme poreskih olakšica i
 • korištenje fondova EU ;
 • Razmatranje potreba rizičnih grupa - nekvalifikovanih, starijih radnika, onih koji ranije napuštaju školovanje,
 • migranata, invalidnih lica, nezaposlenih;
 • Razvijanje otvorenih pristupa učenju & fleksibilnijih individualizovanih puteva povećanja napretka;
 • Pojačano planiranje VET odredbi, uključujući, partnerstvo i ranu identifikaciju potreba za vještinama;
 • Razvijanje pedagoških pristupa i okruženja za učenje u organizacijama za obuku i na radnom mjestu;
 • Povećanje i razvijanje kompetencija za VET nastavnike & instruktore.

Na evropskom nivou, prioriteti su uključili Evropski okvir kvalifikacija (EQF) i Evropski sistem transfera kredita za VET (ECVET).
Ostali prioriteti su bili:

 • Konsolidovanje postojećih kopenhagenskih prioriteta
 • Ispitivanje posebnih potreba za obukom VET nastavnika i trenera (instruktora)
 • Poboljšanje obima, preciznosti i pouzdanosti VET statistike

http://ec.europa.eu/education/policies/2010/comp_en.html

Takozvana Compendium web page (web stranica sa sažetim pregledom) sadrži glavne političke inicijative i ishode obrazovanja i obuke od 2000.  Compendium se redovno ažurira tako da su skorašnje politike i drugi dokumenti uvijek dostupni putem ovog linka.

EQF – Evropski okvir kvalifikacija

Evropska komisija, Obrazovanje i obuka, Evropski okvir kvalifikacija
Dana 23.aprila 2008., Vijeće Evrope i Parlament su odobrili uspostavljanje Evropskog okvira kvalifikacija. To znači da su kreirani instrumenti za poređenje nivoa kvalifikacija (certifikati obuka, stručni certifikati itd.) između raznih evropskih zemalja. Svrha EKO (EQF) je omogućiti i ohrabriti veću mobilnost učenika i radnika . Povećana svijest o znanju, vještinama i kompetencijama osobe sa posebnim kvalifikacijama povećava njegove/njene mogućnosti za radom i studiranjem u drugim zemljama.

Evropski okvir kvalifikacija EKO (EQF) stoga djeluje kao prelazni instrument koji čini nacionalne kvalifikacije prepoznatljivijim.širom Evrope, promovišući mobilnost radnika i učenika između zemalja i olakšavajući njihovo cjeloživotno učenje.

EQF ohrabruje zemlje da povežu njihove sisteme kvalifikacija ili okvire sa EQF do 2010. i obezbijede da sve nove kvalifikacije izdate od  2012 . nose reference odgovorajućeg nivoa EQF-a.

EQF je podijeljen u osam referentnih nivoa, gdje se za nivo jedan može reći da odgovara završetku obavezne škole i nivo osam koji odgovara stepenu Doktorata ( PhD). U slijedećoj fazi procesa, svaka zemlja članica odlučuje kako će kvalifikacije jedne zemlje biti povezane sa  EQF. EQF opisuje očekivane rezultate učenja,'rezultati učenja', tj.to je  ono što osoba zna, razumije i što je sposobna da radi, a ne kakvo obrazovanje, ili obuku je osoba završila.

Očekivanja su da će u budućnosti biti lakše priznati učenje tokom rada i da će državni sistemi lakše utvrditi nivo kako formalnog tako i informalnog znanja, kao što je, na primjer, ono znanje postignuto tokom života.

BiH je već započela sa radom na uspostavi Državnog okvira kvalifikacija. Link QF BIH odjeljak 4.

4 stranice letka koji objašnjava EQF

20 stranica brošure koja objašnjava EQF

Zapisnici sa radionice o implementaciji  EQF održane u junu 2008.

ECVET

European Commission, Education and Training, The European Credit system for Vocational Education and Training (ECVET) Evropska komisija, Obrazovanje i obuka, Evropski sistem kredita za Stručno obrazovanje i obuku (ECVT)

EVROPSKI SOCIJALNI FOND

Evropski socijalni fond (ESF)je jedan od strukturalnih fondova EU, uspostavljen za reduciranje razlika u napretku i životnom standardu zemalja članica EU i regiona, i za promoviranje ekonomske i socijalne kohezije.

ESF je posvećen promoviranju zapošljavanja u EU. Pomaže zemljama članicama da stvori evropsku radnu snagu a kompanijama bolju opremljenost za suočavanje sa novim, globalnim interesima.
Ukratko:

 • Finansiranje je rašireno na sve zemlje članice i regione, a posebno na one koje su ekonomski manje razvijene.
 • To je ključni elemenat strategije EU usmjeren na rast i zapošljavanje i poboljšanje života građana EU

dajući im mogućnost za  bolje vještine i bolje perspektive zapošljavanja.

 • Za period 2007-2013., nekih €75 milijardi će biti podijeljeno zemljama članicama i regionima
 • EU za ostvarivanje njihovih ciljeva.

U budućnosti , BiH će imati pristup takvim fondovima. Dodjela sredstava će se zasnivati na uspješnim projektnim aplikacijama određene zemlje.
O okviru Kopenhagenskog procesa, EU zemlje sarađuju na nekoliko specifičnih instrumenata u cilju omogućavanja mobilnosti u Evropi. Ovi instrumenti su razvijeni od strane ministara odgovornih za stručno obrazovanje u 32 evropske zemlje i socijalnih partnera na evropskom nivou.

EUROPASS

Europass je novi način pomaganja ljudima da:

 • učine njihove kvalifikacije jasnim i lako razumljivim u Evropi (Evropska unija, EFTA/EEA i zemlje kandidati);
 • budu mobilni širom Evrope.

Europass se sastoji od pet dokumenata:

popunjavaju i izdaju kompetentne organizacije.
Europass je podržan mrežom  National Europass Centres. Takav centar do sada nije postojao u BiH.
Europass je osnovan Odlukom  Decision No 2241/2004/EC Evropskog parlamenta i Vijeća od15.decembra 2004.
O jedinstvenom transparentnom okviru za kvalifikacije i kompetencije.