Odjel za srednje strucno obrazovanje

Nastavni plan i program

Zajednička jezgra NPP-a za bosanskohercegovačke programe stručnog obrazovanja i obuke

Izrada novih NPP-a za stručno obrazovanje i obuku je u stalnom procesu modernizacije i reforme, koja je počela 1998. godine. Sa novim Okvirnim zakonom o VET-u (usvojenim u avgustu 2008.) usvojena je politika da se mora imati zajednička jezgra NPP-a, u svrhu osiguravanja jednakih standarda za učenike, tj. NPP-i moraju biti fleksibilni i prilagodljivi.

NPP-i satoje se iz dva dijela: Minimum 70% NPP-a sastoji se od zajedničke jezgre NPP-a i maksimum 30% NPP-a može škola prilagoditi svojim potrebama, uz odobrenje kompetentne obrazovne ustanove (nadležno ministarstvo obrazovanja). Ova odredba postavlja ograničenja zasnovana na NPP škola (najviše 30% ) i definiše procedure njegovog razvoja. Takođe je naglašeno njihovo usmjerenje u skladu sa potrebama tržišta rada.

Od početka reforme uveden je novi, pilot plan i program za veći broj profila u osam od 13 definiranih sektora ekonomije. Ovdje možete naći i preuzeti razvijene zajedničke NPP-e, za sada u pilot verzijama na lokalnim jezicima.