Odjel za srednje strucno obrazovanje
Sekcija Ministarstva
Sekcija Partneri

Leksikon (Lista pojmova) / Engleski na lokalni

A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| R| S| T| U| V

A

Ability: Sposobnost
Able: Sposoban
Academic recognition: Akademsko priznavanje
Access to VET: Pristup sistemu stručnog obrazovanja i obuke
Access: Pristup
Accessibility: Pristupnost
Accessible: Dostupan
Account for: Odgovarati za
Accountability: Odgovornost
Accountable for: Odgovoran za
Accountable to: Odgovoran (kome)
Accountable: Odgovoran
Accountableness: Odgovornost
Accreditation body: Akreditaciono tijelo
Accreditation duration: Trajanje akreditacije
Accreditation: Akreditacija
Accredited: Akreditiran
Accrediting: Akreditativan
Accreditor: Akreditaciono tijelo
Accumulate: Akumulirati
Active employment measures: Aktivne mjere zapošljavanja
Active population: Aktivna populacija
Activity rate: Stopa aktivnosti
Adaptability skills: Vještine prilagođavanja
Adaptability: Prilagodljivost
Adult education and training: Obrazovanje i obuka odraslih
Adult education: Obrazovanje odraslih
Adults: Odrasli
Advisor or adviser: Savjetnik
Advisory council: Savjetodavno vijeće
Aim: Cilj
Alternance training: Naizmjenična obuka
Appraisal: Procjena Apprentice: Učenik na praksi
Apprenticeship: Učenje na praksi
Aptitudes: Nadarenost
Art: Umjetnost
Arts and crafts: Umjetnički zanat
Assess: Ocijeniti
Assessment: Ocjenjivanje
Assessor: Ocjenjivač
Audit: Nezavisna procjena
Auditors: Revizori
Authorisation: Odobrenje
Autonomy: Autonomija
Award standards: Standardi za dodjelu kvalifikacija
Award: Dodijeljena kvalifikacija
Awarding body: Nadležno tijelo (za dodjelu kvalifikacija)

B

Baccalaureate: Matura
Bachelor degree: Dodiplomski stepen
Behavioural objectives: Bihejvioristički ciljevi
Benchmarking: Sistemsko vrednovanje
Benchmarks: Referentna tačka
Best practice: Najbolja praksa
Bologna process: Bolonjski proces
Book of rules: Pravilnik
Business: Biznis

C

Career development: Napredovanje karijere
Career Guidance (in UK: careers guidance or careers education): Usmjeravanje karijere (u UK-u careers guidance ili careers education)
Career information: Informacije bitne za karijeru
Career: Karijera
CEDEFOP (European Centre for the Development of Vocational Training): CEDEFOP (Evropski centar za razvoj stručnog obrazovanja)
Certificate recognition: Priznavanje certifikata, svjedožbe
Certificate supplement: Dodatak svjedodžbi
Certificate: Certifikat, svjedodžba
Certification: Certificiranje
Classification of Occupations: Nomenklatura zanimanja
Company: Kompanija
Comparability: Uporedivost
Compensation (in education and training): Kompenzacija (u obrazovanju i obuci)
Compensatory education: Kompenzacijsko obrazovanje
Compensatory learning: Kompenzacijsko učenje
Compensatory training: Kompenzaciona obuka
Competence: Kompetencija/Sposobnost
Competences: Kompetencije
Competency (-cies): Kompetencij/e/Vještina (e)
Competent: Sposoban
Compulsory education: Obavezno obrazovanje
Consultant: Konsultant
Consultation: Konsultacija
Continuing education and training (CVET): Kontinuirano obrazovanje i obuka
Continuing vocational education and training (CVET): Kontinuirano stručno obrazovanje i obuka
Continuing vocational training (CVT): Kontinuirana stručna obuka
Contract: Ugovor
Contracting authority: Ugovaratelj
Contractor: Ugovorna strana/ Izvođač
Control: Kontrola
Co-operative education and training: Kooperativno obrazovanje i obuka
Copenhagen process: Kopenhaški proces
Core competences: Ključne kompetencije
Core curricula: Jezgro NPP
Core: Jezgro, bit
Cost effectiveness: Isplativost
Cost efficiency: Rentabilnost
Cost: Koštanje
Counsellor: Pedagog
Craft: Zanat, obrt
Craftsman: Zanatlija, obrtnik
Craftsmanship: Majstorstvo, umješnost
Credit unit: Kreditna jedinica
Credit: Kreditni bod
Criterion (a): Kriterij (i)
Criterion-referenced (assessment or testing): Kriterijsko ocjenjivanje ili testiranje
Cross-thematic approach: Međutematski pristup
Curriculum: Nastavni plan i program, kurikulum
CVET: Kontinuirano stručno obrazovanje i obuka
CVT: Kontinuirana stručna obuk

D

Decentralisation: Decentralizacija
Degree: Diploma
Demand side: Strana potražnje
Demand: Potražnja
Descriptors: Deskriptori
Development: Razvoj
Developments: Razvoj događaja
Diagnostic assessment: Dijagnostičko ocjenjivanje
Diploma recognition: Priznavanje diplome
Diploma supplement: Dodatak diplomi
Diploma: Diploma
Dissertation: Disertacija
Distance education (or training): Obrazovanje (ili obuka) na daljinu
Distance learning: Učenje na daljinu
Donor project: Donatorski projekat
Donor: Donator
Dropout (n): Osoba koja je prekinula školovanje
Dropout (v): Prekinuti školovanje
Dual training: Dualna obuka
Duration of accreditation: Trajanje akreditacije
Dynamic evaluation model: Model dinamičke evaluacije
Dynamic evaluation: Dinamička evaluacija
Dynamic guidance and counselling: Dinamičko usmjeravanje i savjetovanje

E

Early school leavers: Koji rano napuštaju obrazovanje
E-course: E-kurs
ECTS : ECTS (Evropski sistem prenosa kredita)
Education / training standards: Standardi obrazovanja/obuke
Education or educational institution: Obrazovanje ili obrazovna institucija
Education: Obrazovanje
Effectiveness: Efektivnost, učinkovitost
Efficiency: Efikasnost
E-learning: E-učenje
Embedding: Usađivanje
Employability skills: Vještine potrebne za zapošljivost
Employability: Zapošljivost
Employment rate: Stopa zaposlenosti
Employment: Zaposlenost
Entrepreneur: Poduzetnik
Entrepreneurial learning: Učenje o poduzetništvu
Entrepreneurship: Poduzetništvo
Equivalency examination: Ispit ekvivalentnosti
Equivalency: Ekvivalentnost
Equivalent: Ekvivalentan
Europass: Europas
European Credit Transfer System (ECTS): Evropski sistem prenosa kreditnih bodova (ECTS)
European Qualifications Framework (EQF): Evropski kvalifikacioni okvir
European Training Foundation (ETF): Evropska fondacija za obuku
Evaluand: Predmet evaluacije
Evaluation object: Objekt evaluacije
Evaluation: Evaluacija
Evaluator: Evaluator
Examinations: Ispiti
Ex-ante assessment or evaluation: Prethodno ocjenjivanje ili evaluacija
Ex-ante: Prethodni
Excellence centers: Centri izvrsnosti
Excellence: Izvrsnost
Ex-post facto : Eks post fakto (na osnovu kasnijih činjenica)
External: Eksterni Facilities assessment: Ocjenjivanje objekta

F

Facilities: Objekti
Faculty review: Pregled fakulteta
Faculty: Fakultet
Feedback: Povratna informacija
Fees: Naknade
Field of Learning: Područje učenja
Financing: Finansiranje
Firm: Preduzeće
Follow up: Nastavna akcija
Formal learning: Formalno učenje
Formative evaluation: Formativna evaluacija
Framework for Qualifications: Okvir za kvalifikacije
Full-time equivalent (FTE): Ekvivalent punog vremena studiranja
Funding: Finasiranje
Further education and training: Daljnje obrazovanje i obuka

G

Goals: Ciljevi
Grades: Ocjene
Grading: Ocjenjivanje
Graduate (n): Đak koji je završio školu
Graduate (v): Diplomirati
Guidance and Counselling: Upućivanje i savjetovanje
Guidance counsellor: Savjetnik za profesionalno usmjeravanje

H

Higher education (HE): Visoko obrazovanje
Higher Education Institution (HEI): Visokoškolska ustanova
Host country: Zemlja domaćin
Human resources development (HRD): Razvoj ljudskih resursa
Human resources: Ljudski resursi

I

ILO (International Labour Organisation): Međunarodna organizacija rada
Immigrant: Imigrant
Impact indicator: Indikator uticaja
Impact: Uticaj
Improvement: Unapređivanje
Indicator (s): Pokazatelj (i)
Informal Learning: Informalno učenje
Input: Ulazni element
Inspection: Inspekcija
Inspector: Inspektor
Inspectorate: Inspektorat
Institution: Institucija
Institutional accreditation: Institucionalna akreditacija
Institutional audit: Nezavisna procjena ustanove
Institutional review: Pregled i provjera institucije
Institutional: Institucionalni
Instruct: Podučavati
Instruction: Instrukcija
Instructional objectives: Nastavni ciljevi
Instructor: Instruktor
Instrument: Instrument
Inter-: Inter-; među-
Interdisciplinary approach: Vidjeti interdisciplinary. Interdisciplinarni pristup: vidjeti interdisciplinarani
Interdisciplinary: Interdisciplinarni
Internal: Unutrašnji
International Labour Organisation (ILO): Međunarodna organizacija rada
International Labour Standards: Međunarodni standardi rada
International Standard Classification of Education (ISCED): Međunarodna standardna klasifikacija obrazovanja (ISCED)
International standards of occupations (ISCO): Međunarodni standard zanimanja (ISCO)
Internship: Stažiranje
ISCED: Vidjeti: International Standard Classification of Education). ISCED: Vidjeti Međunarodna standardna klasifikacija obrazovanja
ISCO: Vidjeti: International standards of occupations: ISCO, vidjeti Međunarodne standarde zanimanja
IVET. Vidjeti Initial Vocational Education and Training. IVET, vidjeti: Početno stručno obrazovanje i obuka

J

Job: Posao
Joint degree: Združeni akademski stepen
Joint module: Zajednički modul

K

Know How: Umijeće
Knowledge society: Društvo koje se temelji na znanju
Knowledge: Znanje
Knowledgeable: Znalački

L

Labour demand: Potražnja radne snage
Labour economics: Ekonomika rada
Labour force: Radna snaga
Labour market analysis: Analiza tržišta rada
Labour market: Tržište rada
Labour supply: Ponuda radne snage
Learning accumulation: Akumulacija učenja
Learning assessment: Ocjenjivanje učenja
Learning objective: Ciljevi učenja
Learning outcomes: Ishodi učenja
Learning support materials: Pomoćni materijal za učenje
Learning to learn: Sposobnost za učenje
Learning: Učenje
Level descriptors: Deskriptori nivoa
Level indicators: Pokazatelji nivoa
Levels of reference: Referentni nivoi
Licence: Licenca
Licencing: Licenciranje
Lifelong guidance: Cjeloživotno upućivanje
Lifelong Learning (LLL): Cjeloživotno učenje
LMA: Vidjeti analiza tržišta rada pod tržište rada.
Logframe (Logical framework): Logička matrica (Logički okvir)

M

Management assessment: Ocjenjivanje menadžmenta
Management: Menadžment
Manpower: Radna snaga
Manual arts: Manualne vještine
Master: Majstor
Master's degree: Magistarski stepen
Measure (a): Mjera
Measure (to): Mjeriti
Measurement: Mjerenje
Mentor: Mentor
Mobility: Prohodnost
Mode of study: Način studiranja
Modular curriculum: Modularni nastavni plan i program
Module: Modul
Monitoring: Nadgledanje
Mutual: Uzajaman

N

National Framework of Qualifications: vidjeti National Qualifications Framework.
National Qualifications Framework (NQF): Državni okvir kvalifikacija
Network: Mreža
Non-formal learning: Neformalno učenje
Non-regulated occupations: Neregulirana zanimanja
Norm-referenced testing or assessment: Normativno testiranje ili ocjenjivanje

O

Objective: Cilj
Obligatory schooling: Obavezno školovanje
Occupation: Zanimanje
Occupational families: Porodice zanimanja
Occupational requirements: Zahtjevi zanimanja
Occupational standards: Standardi zanimanja
Off-the-job training: Obuka izvan radnog mjesta
On-the-job training (OJT): Obuka na radnom mjestu
Outcome indicators: Pokazatelji ishoda
Outcomes: Ishodi
Outputs: Izlazni rezultati

P

Peer Review: Pregled kolega stručnjaka
Performance indicators: Pokazatelji uspješnosti
Performance: Izvedba
Periodic: Periodičan
Personal development planning (PDP): Planiranje osobnog razvoja
Personal Development: Osobni razvoj
Ph.D (shortcut for Doctor of Philosophy): Doktor nauka (Kratica za Doktora filozofije)
Placement: Plasiranje
Policy makers: Kreatori politike
Policy: Politika
Politics: Politika
Polytechnic: Politehnička (škola)
Portability: Prenošljivost
Portfolio: Portfolio
Post-: Post-
Pre-:
Preliminary: Preliminaran
Prior learning assessment: Ocjenjivanje prethodnog učenja
Prior learning recognition: Priznavanje prethodnog učenja
Prior learning: Prethodno učenje
Process: Proces
Profession: Profesija
Professional orientation: Profesionalna orijentacija
Professional standards: Profesionalni standardi
Professional: Profesionalni
Profile: Profil
Programme specifications: Detaljan opis programa
Programme: Program
Progress file: Dosije o napredovanju
Progress report: Izvještaj o napretku
Progress: Napredak
Progression: Napredovanje
Project Cycle Management (PCM): Upravljanje projektnim ciklusom
Project: Projekat
Provider (of a programme of education and training): Davalac (programa obrazovanja i obuke)

R

Ranking: Rangiranje
Re-accreditation: Ponovna akreditacija
Reciprocity: Recipročnost
Recognition of Learning: Priznavanje učenja
Reference Levels: Referentni nivoi
Refugee: Izbjeglica
Registration: Registrovanje
Regulated professions: Regulirana zanimanja
Regulations: Regulativa
Report (n): Izvještaj
Resources assessment: Ocjenjivanje resursa
Resources: Resursi
Result: Rezultat
Retraining: Ponovno obučavanje
Review: Pregled
Revision:. Revizija
Rules: Pravila

S

Sandwich programme: Sendvič program
School assessment: Školsko ocjenjivanje
School autonomy: Autonomija škole
School management: Uprava škole
Score: Zbir bodova
Sector: Sektor
Sectoral approach: Sektorski pristup
Sectoral qualification: Sektorska kvalifikacija
Sectoral: Sektorski
Self- : Samo-
Self-assessment: Samo-ocjenjivanje
Self-awareness: Samosvjesnost
Self-evaluation: Samo-evaluacija
Self-study: Samostalno učenje
Semester: Semestar
Seminar: Seminar
Semi-skilled worker: Polukvalifikovani radnik
Skill needs: Potrebe za vještinama
Skill shortage: Nedostatak vještina
Skill(s): Vještina (e)
Skilled worker: Kvalifikovani radnik
Skilled: Kvalifikovan
Skills Needs Analysis (SNA): Analiza potreba za vještinama
SNA : Vidjeti Skills Needs Analysis. SNA vidjeti Analiza potreba za vještinama
Social cohesion: Socijalna kohezija
Social Dialogue: Socijalni dijalog
Social exclusion: Društvena isključenost
Social inclusion: Društveno uključivanje
Social partners: Socijalni partneri
Social Partnership: Socijalno partnerstvo
Socio-economic partners: Društveno-ekonomski partneri
Special needs groups: Grupe s posebnim potrebama
Specialised accreditation: Specijalizirane akreditacije
Specialty: Specijalizacija
Specifications: Specifikacije
Spiral curriculum: Spiralni kurikulum
Stakeholder: Sudionik
Standards: Standardi
Strategic: Strateški
Strategy: Strategija
Student support services: Službe za podršku učenicima
Student(s): Učenik/učenici
Sub-system: Pod-sistem
Summative evaluation: Sumativna evaluacija
Supply (n): Ponuda/Opskrba
Supply (v): Snabdjeti
Support materials: Pomoćni materijal
Support: Potpora
Syllabus: Nastavni plan i program
System: Sistem
Systemic: Sistemski
Systems approach: Sistemski pristup
Systems theory: Sistemska teorija

T

Talent: Talenat
Teacher assessment: Ocjenjivanje nastavnika
Teaching: Podučavanje
Technical: Tehnički
Tender: Tender
Tenderer: Učesnik na tenderu
Terms of reference: Detaljan opis projekta
Tertiary education: Tercijalno obrazovanje
Thematic evaluation: Tematska evaluacija
Thematic: Tematski
Thesis: Teze
Trade union: Sindikat
Trade: Trgovina
Trainer: Trener/instruktor
Training delivery: Pružanje obuke
Training provider: Ponuđač/organizator obuke
Training: Obuka
Transcript: Prijepis ocjena
Transfer of credit: Prijenos kreditnih bodova
Transfer: Prijenos
Transferability: Prenošljivost
Transparency of qualification: Transparentnost kvalifikacija
Transparency: Transparentnost
Tripartite Advisory Council: Trostranačko savjetodavno vijeće
Tripartite: Trostranački

U

Undergraduate: Student
University: Univerzitet
Unskilled Worker: Nekvalifikovani radnik

V

Validation of a Programme: Vrednovanje programa
Validation: Vrednovanje
Validity: Pravovaljanost
Value added: Dodana vrijednost
Value for money: Vrijednost za novac
VET (Vidjeti Vocational Education and training): Vidjeti Stručno obrazovanje i obuku
VET stakeholders: Sudionici u stručnom obrazovanju i obuci
Vocation: Struka
Vocational counselling: Stručno savjetovanje
Vocational education and training: Stručno obrazovanje i obuka
Vocational guidance: Stručno upućivanje
Vocational orientation: Stručno usmjeravanje
Vocational standards: Stručni standardi
Vocational: Stručni