Odjel za srednje strucno obrazovanje
Sekcija Ministarstva
Sekcija Partneri

Rječnik pojmova - UVOD

1. Obrazloženje, Potreba

BiH se već duboko uključila u aktivnosti i procese koji se odvijaju u Evropskoj uniji i svijetu dok preuzima obaveze za pridruživanje EU. Te aktivnosti se provode, jednim dijelom ili u potpunosti, na stranim jezicima, većinom na engleskom. Ovo se posebno odnosi na donatorske projekte.
Gore spomenuto je tačno i što se tiče projekata u stručnom obrazovanju i obuci (VET =Vocational education and training).  U mnogim prilikama se tokom odvijanja VET aktivnosti, dosljedno uočava da je terminologija ozbiljno pitanje koje često stvara barijere razvoju i modernizaciji stručnog obrazovanja i obuke u BiH. Spomenuti  problem ima dva aspekta: jedan koji se odnosi na podudarnost između pojmova u lokalnom i engleskom jeziku, dok se drugi odnosi na jasnoću razumijevanja nekih fundamentalnih VET pojmova od strane domaćih aktera. Prema tome,  sposobnost nekih ključnih ljudi u VET-u BiH da razumiju različite aspekte i procese reforme i modernizacije VET-a,  u velikoj mjeri  zavisi od razumijevanja ključnih pojmova i pitanja koji odlikuju VET uopšte ili, u svakom slučaju, od toga da ih razumiju na isti način kao i međunarodna zajednica.
Stoga, nepostojanje jedinstvenog shvatanja ili čak pogrešno razumijevanje stvara probleme u komunikaciji između domaćih sudionika i pojedinaca ili tijela koji predstavljaju međunarodnu zajednicu, i time utiče na njihovu sposobnost da se usklade  s EU odredbama,  zahtjevima i  direktivama.
Osim toga, potrebno je da reforma i modernizacija VET-a uvede i stavi u upotrebu brojne nove pojmove i koncepte, koje domaća VET terminologija nije sadržavala u prošlosti.  Neophodno je, prema tome, obogatiti jezike BiH novim konceptima i terminima.
Da bi se suočilo s navedenim teškoćama, te da bi se potencijalna zabuna ograničila, ako je moguće na minimum, potrebno je da se glavni pojmovi i ključni koncepti  koji se koriste u VET sistemu u EU definišu (da im se daju “funkcionalne definicije”, kao što epistemologija propisuje), da im se značenje pojasni i ukaže na razlike između njih. Uz to, potrebno je uspostaviti i osigurati njihovo slaganje s strukturom jezika u BiH. To se pokušava uraditi u ovom konciznom Glosaru VET pojmova.
U detaljnom opisu zadataka VET-3 projekta ne postoji formalna obaveza da se izradi ovaj rječnik. Ipak, uočavanje ovakvih problema u svakodnevnoj praksi tokom implementacije Projekta, ne ostavlja ravnodušnim. Naprotiv, osjetljivi na gore navedeni problem i važnost uloge  učinkovite komunikacije između domaćih i stranih aktera u VET-u, i s ciljem da se doprinese rješavanju problema, odlučeno je da se upotrijebe neophodni resursi i izradi prva radna verzije  Glosara osnovnih VET pojmova.
Tako je glavni cilj ovog rječnika da ponudi sagledavanje ključnih VET koncepta, termina i pojmova na uvodnom nivou, u isto vrijeme ih povezujući s odgovarajućom engleskom terminologijom. Na taj način postaje sredstvo komunikacije koje omogućava stvaranje jedinstvenog jezika i razumijevanja koncepata VET-a.
Treba istaći da prisutni nacrt rječnika nije potpun, ne obuhvata svu moguću terminologiju koja se odnosi na VET, i u eksluzivnoj mjeri, već samo pojmove koji se smatraju ključnim, i na uvodnom nivou. Postoje, stoga, beskrajne mogućnosti za dalje unapređivanje i obogaćivanje ove prve verzije.
Sadržani pojmovi su izabrani na osnovu niza kriterija, kao što indicira njihova funkcija u aktuelnom razvoju VET-a, adekvatnost obuhvata tih pojmova u jezicima BiH, percepcije raskoraka između postojeće terminologije i nepostojanja određenih koncepta, itd.  U svakom slučaju, autor rječnika se držao principa da broj sadržanioh pojmova ograniči na minimum, samo na zaista ključne pojmove.
U pogledu oblika i sadržaja, ovaj dokument je napravljen u dvije verzije, prva (osnovna verzija koji se temelji na engleskom jeziku) i druga verzija  (alternativna, bazirana na lokalnom jeziku).
Verzija 1, osnovna verzija, pripremljena  je kao verzija na engleskom jeziku. Sastoji se od tri glavna dijela: A, B i C. U prvom dijelu je predstavljen rječnik koji obuhvata kompletnu listu sadržanih pojmova na engleskom jeziku i njihov prevod. U drugom dijelu, značenje svakog termina – pojma je opisano  na engleskom jeziku. U trećem dijelu, dat je obrnuti rječnik istih pojmova, s lokalnog  jezika na engleski.
Verzija 2 se nadograđuje na verziju 1; na lokalnom je jeziku i  ponovo sadrži tri dijela: A, B i C. U prvom dijelu je dat rječnik koji obuhvata kompletnu listu odabranih pojmova na lokalnom jeziku i prevod na engleski. U drugom dijelu su date koncizne definicije i opisi značenja i sadržaja svakog pojma na lokalnom jeziku. Na kraju, u trećem dijelu dat je obrnuti rječnik, s engleskog na lokalni jezik.  
Iz praktičnih razloga, pojmovi su dati abecednim redom na odgovarajućem jeziku u sva tri dijela. Ipak, da bi se postigao cilj učenja koji glosara takođe ima, u drugom dijelu međusobno povezani termini su smješteni i prezentovani skupa pod ključnim-pojmom. U dijelovima rječnika, ipak, svi odvojeni konkretni temini su dati abecednim redom (na engleskom odnosno lokalnom jeziku)  
Što se tiče datih definicija ili prevoda, ovaj glosar je veoma selektivan: od niza različitih definicija/prevoda svakog termina, uključene su samo relevantne za stručno obrazovanje i obuku.  

Većina termina i pojmova u ovom rječniku su elaborirani na temelju prethodnog iskustva i rada autora. Što se tiče sadržaja liste pojmova, ovaj glosar  je baziran na aktuelnom iskustvu autora, dok u isto vrijeme koristi određene dostupne informacije iz relevantnih radova u CEDEFOP-u i ETF-u i, donekle,  UNESCO-u i  ILO-u. Podvlači se da su svi pojmovi predstavljeni onako kako se koriste u širem evropskom prostoru obrazovanja, ne uzimajući u obzir pojedina specifična značenja koja postoje u pojedinim državama članicama EU ili drugim zemljama. Prije svega, ovaj glosar ima određeni lokalni fokus, i prema tome, njegov sadržaj je definiran i određen razumijevanjem potreba domaćih aktera, kako su procijenjene i ocijenjene tokom dvije godine implementacije VET-3 projekta.   Kod pojmova koji pokrivaju i neke različite oblasti ili područja, uzimao se u obzir  samo dio relevantan za stručno obrazovanje i obuku.

2. Kome je namijenjen ovaj glosar

Ova Radna verzija glosara je namijenjena mnogim, ili radije, mnogim grupama ljudi u BiH, zaposlenicima ministarstava, kreatorima politike, nastavnicima/ edukatorima, stručnjacima u stručnom obrazovanju i obuci, sudionicima VET-a (uključujući roditelje i učenike), autorima projekta / ili menadžerima, autorima odgovarajućih priručnika ili radova s tematikom koja se tiče stručnog obrazovanja i obuke, itd. Svi oni mogu koristiti sadržaj Glosara  na isti ili različit način.

3. Uloga glosara

Iz gore navedenih ciljeva, postaju očigledne pojedine uloge ovog Glosara:
a. Uloga standardizacije: homogenizacija terminologije na lokalnom jeziku.
b. Instruktivna uloga: pomaže domaćim akterima pri učenju i upotrebi ispravnih pojmova.
c. Komunikacijska uloga: omogućavanje odgovarajuće komunikacije među akterima na lokalnom, kantonalnom, entitetskom ili međunarodnom nivou.