Odjel za srednje strucno obrazovanje
Sekcija Ministarstva
Sekcija Partneri
Pitanje: Ja / moje dijete ima diplomu iz druge zemlje. Da li se ta diploma može priznati u BiH?

Odgovor: Trebate poslati pismo nadležnim obrazovnim vlastima sa zahtjevom za priznavanje diplome, i u prilogu poslati fotokopiju diplome iz inostranstva, sa popratnim objašnjenjem.

Listu ministarstava sa kontakt podacima možete naći u dijelu stranice Kontakti.

 
Pitanje: selimo se u drugi dio države, ja/moje dijete je već krenulo u VET školu. Kako se on/ona može prebaciti u školu u gradu u koji se seli?

Odgovor: Naš VET sistem je u tranzicijskoj fazi po ovom pitanju. Novi okvirni zakon o VET-u predviđa da učenici mogu nastaviti školovanje bilo gdje u BiH. (Član 7), ali naravno da sve VET škole u BiH ne nude sve VET programe.

Uslovi transfera učenika iz jedne škole u drugu sa drugačijim zanimanjem ili nivoom obrazovanja, su određeni od strane nadležnog ministra. Ministarstva obrazovanja u entitetima/kantonima i distriktu, su trenutno u procesu usklađivanja zakonodavstva u skladu sa odredbama Okvirnog yakona o VET-u.

Stoga, molimo kontaktirajte ministarstvo obrazovanja u vašem entitetu, kantonu ili distriktu, u zavisnosti gdje se selite, da biste dobili odgovor na ovo pitanje.

Listu ministarstava sa kontakt podacima možete naći u dijelu stranice Kontakti.

 
Pitanje: Kakve su mi/mom djetetu šanse da nađem posao sa ovom vrstom obrazovanja?

Uspješno pohađanje VET programa ne garantira posao. Stoga je bitno da razmislite o važnosti određenog VET zanimaja zbog budućeg zaposlenja vas/vašeg djeteta.

Možete dobiti utisak aktuelne situacije zapošljavanja za razmatrane profile posmatrajući otvorena radna mjesta/konkurse na tržištu rada i situaciju u vezi nezaposlenosti istih profila u BiH.

Današnja zastupljenost VET-a u školama nije ni u približnom omjeru sa potrebama tržišta rada.

Stoga, okvirni zakon o VET-u predviđa da upisna politika treba da bude prilagođena potrebama tržišta rada.

 
Pitanje: Koje škole nude koje profile?

Odgovor: Možete naći listu škola i zanimanja, ako kliknete na link VET škole i zanimanja koja nude.

 
Pitanje: Koja zanimanja i nastavne programe mogu upisati u VET školama u BiH?
Odgovor: BH VET sistem je u reformskom procesu, gdje je većina starih nastavnih planova zamjenjena novim modularnim NPP-a i NPP-a zasnovanim na ishodima učenja sa širom osnovom, sa više praktične nastave i usmjerenjem ka lokalnom tržištu rada.

Do sada je više od 5000 modula razvijeno za stručna zanimanja. Sva zanimanja i module možete vidjeti na linku sa desne strane.

Programi nude 3-godišnje i 4-godišnje programe. Trogodišnji programi su orjentisani direktno na tržište rada. Četverogodišnji programi mogu se završiti sa maturiranjem, omogućavajući vam/vašem djetetu upis na visoku školu/fakultet.

Škole moraju imati odobrenje nadležnih obrazovnih vlasti, da bi mogli ponuditi nove modularne reformske programe.

 
Pitanje: Kako se ja/ moje dijete mogu/može upisati u program srednjeg stručnog obrazovanja i obuke?

Odgovor: Imate pravo izbora u odabiru škole ili zanimanja ako ste vi/vaše dijete ispunili odgovarajuće uslove/kriterije uspostavljene od strane obrazovnih vlasti.

Kada ste pronašli zanimanje i školu po vašem izboru, za upis treba da kontaktirate direktno školu.

Budite svijesni da trebate priložiti diplomu/svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi, rodni list i ljekarsko uvjerenje o vašem zdravstvenom stanju.

Ako ste psihički ili mentalno onesposobljeni trebate se obratiti specijalnim školama. Ako ste u ovoj situaciji, molimo da se obratite nadležnim obrazovnim vlastima u entitetu/kantonu ili distriktu. Period za godišnji upis je juni i juli.

Obuka počinje u septembru iste godine. Za više informacija, molimo kontaktirajte školu ili njihovu internet stranicu.

 


Ucenici i roditelji